Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka se rozprostírá na ploše zhruba 250 hektarů. Toto území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených kolem jednoho z největších existujících rybníků bývalé pernštejnské soustavy. Zahrnuje slatinné louky, lesy, křoviny a rozsáhlé rákosiny s hnízdištěm bahenního a vodního ptactva. Je i důležitou zastávku tažných ptáků a s několika dalšími rybníky (např. Sejval, Pětinoha, Švihov) patří k chráněným ornitologickým stanovištím. Nachází se zde mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů. Bohdanečský rybník (plocha 158 ha) je jeden z nejstarších rybníků pernštejnské rybniční soustavy a je připomínaný již roku 1480.

Soustava obou rybníků, Bohdanečského a Matky, byla s okolními rákosinami a vlhkými loukami v minulosti jednou z nejbohatších botanických lokalit. Dodnes je zoologicky i botanicky významnou lokalitou. Na vodní plochu rybníků navazuje celá hydrologická řada pobřežních společenstev rákosin, slatinných luk a dalších porostů. Z nejvzácnějších rostlinných druhů je uváděn především hlízovec Loeselův, bublinatka menší nebo zevar nejmenší. Během mykologického průzkumu zde bylo nalezeno téměř 300 druhů vyšších hub. Uvedená oblast je především nejvýznamnější ornitologickou lokalitou Pardubicka. Hnízdí zde několik kriticky ohrožených druhů vodního a mokřadního ptactva - bukáček malý, bukač velký či chřástal malý. Zajímavostí také je, že za tahu se pravidelně objevuje orlovec říční, orel mořský, volavka bílá a kormorán velký. Hnízdí zde také hohol severní, sýkořice vousatá, slavík modráček, chřástal kropenatý, cvrčilka slavíková, rákosník velký a moudivláček lužní. Rybníky jsou napouštěny na plný stav do konce února, aby nedošlo k omezení hnízdění vodních a mokřadních ptáků. V roce 1999 byla zahájena postupná a dlouhodobá revitalizace rybníka Matka a přilehlých mokřadů.

Národní přírodní rezervací vede naučná stezka v délce 7,25 km. Na stezce je celkem šest zastávek s informačními tabulemi. Východní a jižní část je souběžná s trasou cyklostezky č. 4040, která byla vyznačena městem Lázně Bohdaneč. Naučnou stezku vyznačili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze střediska Pardubice:

 • vyhlášena roku 1951 (ovšem tehdy jako státní přírodní reservace),
 • vyhlášena kvůli ptactvu, ovšem zajímavé tu tehdy bylo takřka vše, například rostliny, hmyz atp.,
 • dříve významné hnízdiště vodních ptáků, zejména skupiny bahňáků (například břehouš černoocasý) a kachen (například polák velký – asi 150 párů). Dále se rybník pyšnil orchidejí hlízovcem Loeslovým,
 • dnes stále významná lokalita, ovšem spousta druhů ptáků hnízdit přestalo (právě břehouš), nebo se jejich počty snížily (polák velký – 30 párů), orchidej hlízovec vymizel úplně, stejný osud mělo mnoho dalších druhů,
 • dříve byl rybník jinak obhospodařován – rákosí a louky byly sečeny, rybník pravidelně letněn (občas ponechán přes rok bez vody),
 • dnes je rákosí přestárlé a louky zarostlé, často i keři a stromy. Tento stav je samozřejmě přirozený, ovšem zajímavé mokřadní druhy rostlin, ptáků a jiných skupin živočichů vymizely a nahradily je druhy křovin,
 • Od roku 1996 jsou na určitých plochách sečeny louky a rákosí s cílem návratu slavných časů, myšleno druhů rostlin a živočichů. Nelze to ale dělat všude, cílem je vytvoření jakési mozaiky obhospodařovaných ploch a ploch ponechaných volnému vývoji,
 • správcem území je Agentura Ochrany Přírody a Krajiny – Pardubice,
 • je novým typem chráněného území, který je vyhlašován v Evropské Unii v takzvané soustavě NATURA 2000,
 • v současné době na jeho vyhlášení pracuje Patronátní Skupina významného ptačího území – Bohdanečský rybník (kontakt: martin.paclik@post.sk),
 • patronátní skupiny jsou ustavovány pro tato chráněná území – tvoří je lidé, kteří jednáním s příslušnými orgány a veřejností zajišťují, aby významná ptačí území sloužila svému účelu. Nutností je sledování početnosti ptáků, tzv. monitoring, ale také popularizace území, zde formou akcí pro veřejnost. Naše patronátní skupina vede knihu přání a stížností – kontaktujte nás,
 • Významné ptačí území zahrnuje větší plochu než stávající rezervace, jeho součástí jsou i Zábranské rybníčky a historicky známá louka Zástava, poblíž Dolan.